Intrarosa -
DHEA vid vulvovaginal atrofi

Om Intrarosa

Intrarosa är avsett för behandling av vulvovaginal atrofi (VVA) hos postmenopausala kvinnor med måttliga till svåra symtom.

Det aktiva ämnet i Intrarosa är dehydroepiandrosteron (DHEA) som är biokemiskt och biologiskt identiskt med endogent humant DHEA, en prekursorsteroid som i sig själv är inaktiv och som omvandlas till östrogener och androgener. Intrarosa skiljer sig alltså från lokala östrogenpreparat genom att det även har androgena metaboliter.

Om DHEA

DHEA är ett inaktivt prohormon som tillverkas i binjurarna. DHEA konverteras till androgener och östrogener i perifer vävnad, såsom vagina. Efter menopaus är DHEA enda signifikanta källan till östrogener och androgener.

Nivåerna av DHEA är som högst i 25-30 årsåldern och minskar därefter. Vid menopaus har koncentrationerna, i medeltal, minskat ca 60%.

Även om, i princip, alla kvinnor förlorar biologiskt aktiva serumnivåer av östrogener vid menopaus så upplever ca 50% inga tydliga symtom på vulvovaginal atrofi1. En förklaring till detta kan vara att kvinnor utan symtom på vulvovaginal atrofi har högre lokal syntes av östrogener och androgener från DHEA2. I tillägg till de välkända effekterna av östrogener på vaginalt epitel ger lokal administrering av DHEA även högre nivåer av androgener.

1. Portman et al, Menopause, Vol. 21, No. 10, 2014
2. Ke Y et al., Menopause, 25: 293-300, 2017

Verkningsmekanism

Intrarosa administreras som ett litet vagitorium. DHEA tas upp i vulvovaginala området och konverteras intracellulärt till androgener och östrogener.

DHEA är inaktivt i sig men konverteras intracellulärt till androgener och östrogener

Konsekvensen av att östrogener/androgener bildas intracellulärt, där det har effekt, blir att serumkoncentrationerna av till exempel östradiol aldrig överstiger normala postmenopausala nivåer.

Av endometriebiopsier tagna från 668 kvinnor behandlade med Intrarosa (389 av dessa i ett år) var samtliga atrofiska det vill säga man ser ingen stimulering av endometriet vid behandling med Intrarosa. Detta stärker sambandet mellan låga serumkoncentrationer av östradiol och god säkerhetsprofil.

Effekt

Effekt

Medelförändring från baslinjen i INTRAROSA-gruppen.
Skillnad jämfört med placebo=INTRAROSA (medel vecka 12 – medel vid baslinjen) – PLACEBO (medel vecka 12 – medel vid baslinjen).

3. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
4. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
5. Intrarosa SPC December 2019

Effekt

Ökning av ytliga celler

INTRAROSA ökade procentandelen ytliga celler med 4.71 procentenheter jämfört med placebo i Studie 1 (P<0.0001) och 8.46 procentenheter jämfört med placebo i Studie 2 (P<0.0001)3-5‡

Minskning av parabasalceller

INTRAROSA minskade procentandelen parabasalceller med 45.77 procentenheter jämfört med placebo i Studie 1 (P<0.0001) och 29.53 procentenheter jämfört med placebo i Studie 2 (P<0.0001)3-5‡

Minskning av vaginalt pH

Minskning av vaginalt pH

INTRAROSA minskade vaginalt pH med 0.83 enheter mer än placebo i Studie 1 (P<0.0001) och 0.67 enheter mer än placebo i Studie 2 (P<0.0001)3-5‡

Medelförändring från baslinjen i INTRAROSA-gruppen.
Skillnad jämfört med placebo=INTRAROSA (medel vecka 12 – medel vid baslinjen) – PLACEBO (medel vecka 12 – medel vid baslinjen).

Sexuell funktion

Förändring av sexuell funktion är ett explorativt effektmått, är inte en godkänd behandlings-indikation och har inte värderats av medicinska myndigheter. Tabellen redovisar skillnader i FSFI mellan patienter som behandlats med Intrarosa eller placebo (ERC-238) respektive förändring från baseline i den öppna långtidsstudien (ERC-230).

a p-värde avser jämförelsen med placebo efter 12 veckor. Studie ERC-238 (dubbelblind, randomiserad, placebokontrollerad, 12 veckors behandling) Labrie, Derogatis et al. J Sex Med 2015;12:2401–2412
p-värde avser jämförelsen med baseline efter 52 veckor i ITT-populationen. Studie ERC-230 (open label, 52 veckors behandling) Bouchard, Labrie et al. Horm Mol Biol Clin Invest 2016; 25(3): 181–19
Resultaten motsvarar förbättring av dyspareunisymtom

3. Archer DF, Labrie F, Bouchard C, et al. Treatment of pain at sexual activity (dyspareunia) with intravaginal dehydroepiandrosterone (prasterone). Menopause, 22(9):950-963. 2015
4. Labrie F, Archer DF, Koltun W, et al. Efficacy of intravaginal dehydroepiandrosterone (DHEA) on moderate to severe dyspareunia and vaginal dryness, symptoms  of vulvovaginal atrophy, and of the genitourinary syndrome of menopause. Menopause, 23(3):243-256. 2016
5. Intrarosa SPC December 2019

Terapeutisk indikation

Intrarosa är avsett för behandling av vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor som har måttliga till svåra symtom.

Dosering

En gång dagligen (vid sänggåendet, med eller utan applikator).

Förvaring

Förvaras vid högst 30°C.
Får ej frysas.

Förpackningsinformation

Vagitorium (6,5 mg DHEA i hårdfett), vitt till benvitt, koniskt avsmalnande vagitorium, längd cirka 28 mm och diameter cirka 9 mm på det bredaste stället. 28 styck blister (fri prissättning), Rx, EF.

Biverkningar

Biverkningar som observerats med DHEA vagitorier 6,5 mg i kliniska studier redovisas i tabellen nedan

Kontraindikationer

  • Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
  • Odiagnostiserad genital blödning.
  • Känd, tidigare eller misstänkt bröstcancer.
  • Känd eller misstänkt östrogenberoende malign tumör (t.ex. endometriecancer).
  • Obehandlad endometriehyperplasi.
  • Akut leversjukdom, eller leversjukdom i anamnesen så länge leverfunktionsvärdena inte återgått till det normala.
  • Tidigare eller nuvarande venös tromboemboli (djup ventrombos eller lungemboli).
  • Kända trombofilistörningar (t.ex. brist på protein C, protein S eller antitrombin).
  • Pågående eller nyligen inträffad arteriell tromboembolisk sjukdom (t.ex. angina, hjärtinfarkt).
  • Porfyri.

Frågor och svar med professor Genazzani

1.  Vilken verkningsmekanism kan förklara att patienter rapporterar ökad lust vid behandling med lokalt DHEA?

2. Varför behövs androgener vid behandling av vulvovaginal atrofi?

3. Hur påverkar androgener vaginans elasticitet och kontraktilitet?

4. Kan DHEA vara mer effektivt, än enbart östrogen, för vulva och vestibulum?

5. Tidigare sågs vulvovaginal atrofi som ett östrogenbristtillstånd. Håller detta på att förändras?

6. Vad är förklaringen till att vissa kvinnor med DHEA-behandling upplever sig piggare och starkare?

7. Vad anser du om DHEA vid samtidig bröstcancerbehandling?

8. Varför skiljer sig kontraindikationerna för DHEA så mycket mellan Europa och USA?

Professor Andrea Genazzani Universitetssjukhuset i Pisa
Prof Genazzani är även president för International Society of Gynecological Endocrinology och European Society of Gynecology.

Intrarosa (6,5 mg prasteron)

Indikation

Intrarosa är avsett för behandling av vulvovaginal atrofi hos postmenopausala kvinnor som har måttliga till svåra symtom.

Dosering

Rekommenderad dos är 6,5 mg prasteron (ett vagitorium) en gang dagligen, vid sänggåendet. Produkten kan administreras med eller utan applikator.

Förvaring

Intrarosa förvaras i rumstemperatur (<30°C, får ej frysas).

Förpackningsinformation

28 stycken, blister, Rx, EF.

▼ Detta läkemedel är nytt och därmed föremål för utökad övervakning. Intrarosa för behandling av postmenopausala symtom ska endast sättas in om symtomen har en negativ inverkan på livskvaliteten. Behandling med Intrarosa ska endast fortgå så länge nyttan överväger risken. För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé (december 2019) se www.fass.se.

Är du hälso- och sjukvårdspersonal?

Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige. Klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till Google.